ภาพกิจกรรมสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9-10 (1 ก.ย.64)

03 กันยายน 2564
ภาพกิจกรรมสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 9-10  (1 ก.ย.64) ผ่านโปรแกรม ZOOM
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี
สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนา ติดต่อที่คุณชาตยา (อ้อ) อีเมล์ chataya@boi.go.th