บีโอไอ ส่องโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่การลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมา อุตสาหกรรมและพื้นที่เด่น

07 กันยายน 2564

บีโอไอ ส่องโอกาส ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่การลงทุนและทำธุรกิจในเมียนมา
อุตสาหกรรมและพื้นที่เด่น

-อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป น่าลงทุนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มาริด
-อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี ธุรกิจก่อสร้าง ค้าปลีก น่าลงทุนบริเวณภูมิภาคย่างกุ้ง มัณฑะเลย์