บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต

07 กันยายน 2564
บีโอไอฟื้นกิจการ ศูนย์จัดหา จัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO) 
เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการวัตถุดิบชิ้นส่วน และส่วนประกอบแทนผู้ผลิต 
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/sor1_2564_6004fec7e39fe.pdf?fbclid=IwAR1KCSIt3JwxhA4eJY0Ety6lvk7koieLu7wX5WicAxM5CLe7rpT75dQTtrM