มาตรการเร่งรัดการลงทุน BOI 2021 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

21 กันยายน 2564

มาตรการเร่งรัดการลงทุน BOI 2021
เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงื่อนไขที่สําคัญ:
• โครงการที่เสนอต้องมีกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) เป็นเวลา 5 ถึง 8 ปี (กลุ่ม A1, A2 และ A3)
• โครงการที่เสนอต้องตระหนักถึงการลงทุนไม่ต่ํากว่า 1 พันล้านบาทภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบรับรองการส่งเสริมการลงทุน
• ไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาสําหรับการยอมรับการส่งเสริมการลงทุนและการออกใบรับรองการส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมจะสนุกกับการหัก CIT เพิ่ม 50 % เป็นเวลา 5 ปีบนยอดการยกเว้น CIT มาตรฐาน
โครงการที่มีคุณสมบัติต้องยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 ถึงวันสุดท้ายของปี 2021.