บีโอไอ ปรับเงื่อนไขประเภทกิจการ IBC/TISO

01 ตุลาคม 2564
บีโอไอ ปรับเงื่อนไขประเภทกิจการ IBC/TISO
-เพิ่มขอบข่ายให้ครอบคลุมการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
-อำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือทั้งในและต่างประเทศ
-สนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในการให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจในเครือ
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=128015&language=th&fbclid=IwAR23WK1lENFlHuAqL0lK0jhFpgZrc9qgX5elXQup5AgMF34BB69VaR1B-74