BOI ส่งเสริมวีซ่า SMART เพื่อดึงดูดคนที่มีทักษะสูงมาสู่ประเทศไทย

04 ตุลาคม 2564

BOI ส่งเสริมวีซ่า SMART
เพื่อดึงดูดคนที่มีทักษะสูงมาสู่ประเทศไทย

วีซ่า SMART สําหรับชาวต่างชาติ 5 ประเภท:
สมาร์ท ′′ T ′′ สําหรับพรสวรรค์
SMART ′′ I ′′ สําหรับนักลงทุน
SMART ′′ E ′′ สําหรับผู้บริหาร
SMART ′′ S ′′ สําหรับการเริ่มต้น
SMART ′′ O ′′ สําหรับคู่สมรสและเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถือวีซ่า SMART

สิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือวีซ่า SMART:
- วีซ่าหมุนเวียนสูงสุด 4 ปี
- ไม่ต้องมีใบอนุญาตทํางานสําหรับการทํางานในบริษัทที่ได้รับการรับรอง
- คู่สมรสได้รับสิทธิ์ในการทํางานในประเทศไทยโดยไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตทํางาน
- การรายงาน 90 วันต่อตม. ขยายเวลาถึง 1 ปี
- ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตเข้าใหม่
- คู่สมรสและบุตรหลานได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยในฐานะผู้ถือวีซ่า SMART