มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ

04 ตุลาคม 2564

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ 

- ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย 
-14 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตร/ประมง เซรามิกส์ ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ยานยนต์/เครื่องจักร/ชิ้นส่วน โลจิสติกส์ นิคม/เขตอุตสาหกรรม เครื่องมือแพทย์ ท่องเที่ยว เครื่องเรือน อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม/เครื่องหนัง และกิจการทั่วไปกว่า 300 ประเภทกิจการ 
https://www.boi.go.th/upload/content/7_2564_605ae4ad0665f.pdf?fbclid=IwAR3D9CONjx4uAaXl4WFMq4u4QqajvytX3opFs1Nhblb4f51I_vnEFeRBBjo