​ส่งเสริมการลงทุนโดย BOI สิ่งจูงใจภาษี

07 ตุลาคม 2564

ส่งเสริมการลงทุนโดย BOI
สิ่งจูงใจภาษี

• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) นานถึง 13 ปี (อาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม)
• ลด CIT 50 % นานสูงสุด 5 ปี
• การยกเว้นหน้าที่นําเข้าเครื่องจักร
• การยกเว้นหน้าที่นําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
• การยกเว้นหน้าที่นําเข้าสินค้าที่ใช้สําหรับโครงการ R & D
สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ภาษี
• ขออนุญาตนําชาวต่างชาติเข้ามาทําวิจัยโอกาสการลงทุนในประเทศไทย
• ขออนุญาตนําช่างและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทย
• การอนุญาตให้เงินทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
• ขออนุญาตครอบครองสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดิน (สําหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ)