บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ป. 5 /2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

14 ตุลาคม 2564
บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ป. 5 /2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/por5_2564_615d24b3bde5f.pdf?fbclid=IwAR1CKxhZcmhRY4zvTEe4jb9iVFkunb_suxEfWqFD1MlrJU8s4PW4StfDuUA