บีโอไอ โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax

21 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ (Zoom) เรื่อง “ข้อควรรู้ทางการบัญชีและการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระบบ e-Tax ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้ทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติและขั้นตอนต่างๆ และสามารถนำวิธีการไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

โดยมี นางสาวทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 กล่าวเปิดการฝึกอบรม และมีนางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรการบรรยาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: 
คุณณัฐิดา พัตน์นอก โทร 044-384200 ต่อ 4208
Email: korat@boi.go.th