บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้

25 ตุลาคม 2564

ขณะนี้ บีโอไอ ได้จัดทำประกาศเรื่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2564  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถยื่นขอรับส่งเสริมมาตรการดังกล่าวได้

บีโอไอ กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้
1.มาตรการ สตูล และสงส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลาขลา (ใน 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ/ นาทวี/ สะบ้าย้อย และเทพา) 
2.มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ ครอบคลุม 4 พื้นที่ (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา/ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี/ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส) 
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/18_2564_608fb223a3ea3.pdf?fbclid=IwAR1qoJteW7gHpXAFcFmaLm0pq7WhjAkOEL7XlfelFaY8wGIZCIoMh0POxtg