สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ออก “มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

02 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ออก “มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

การผ่อนปรนเงื่อนไขและขยายเวลาการดำเนินการที่ได้สิทธิบีโอไอ ใน 2 กรณี แบ่งเป็น
1. การผ่อนผันขยายเวลาดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ISO 9002, CMMI หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยโครงการที่ครบกำหนดการดำเนินการให้ได้รับรองมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 จะขยายเวลาการดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันครบกำหนด
2. การผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน โดยผู้ได้รับการส่งเสริมหยุดดำเนินกิจการเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากบีโอไอ