บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

02 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

- เพิ่มขอบข่ายให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มสำหรับ
1. รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
2. รถสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
3. รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอร์รี่
*****เพิ่มประเภทกิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า