บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

02 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

ดำเนินกิจการตามขอบข่ายการสนับสนุน 5 ด้าน ดังนี้
1 ด้านการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน
2 ด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป
3 ด้านอุตสาหกรรมเบา
4 ด้านท่องเที่ยวชุมชน
5 ด้านบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม