บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10 พฤศจิกายน 2564

บีโอไอปรับปรุงและเปิดประเภทกิจการใหม่ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจการห้องเย็น หรือ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
-กรณีใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ยกเว้นแอมโมเนีย
- กรณีใช้แอมโมเนีย
- กรณีใช้สารทำความเย็นที่ไม่ใช่สารทำความเย็นธรรมชาติ
**** สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี CCUS
-เพิ่มประเภทกิจการ(ใหม่) กิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
- ปรับปรุงเงื่อนไข กิจการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี