หลักเกณฑ์บีโอไอด้านการใช้เครื่องจักร เครื่องจักรของบีโอไอครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ในโครงการที่บีโอไอให้การส่งเสริมเครื่องจักรแต่ละประเภทกิจการ

12 พฤศจิกายน 2564

หลักเกณฑ์บีโอไอด้านการใช้เครื่องจักร
เครื่องจักรของบีโอไอครอบคลุมเฉพาะเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ในโครงการที่บีโอไอให้การส่งเสริมเครื่องจักรแต่ละประเภทกิจการ

1.ภาคการผลิต
เครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิต
2.ภาคบริการ
อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงานในกิจการบริการ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ /เรือ ในกิจการขนส่งทางเรือ