Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Company Profile

18 พฤศจิกายน 2564

Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding
ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Company Profile
แนะนำบริษัทได้ที่ คุณณชนก กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

Email: nachanok@boi.go.th Tel: 02-5538436