ใบสมัครสําหรับ BOI การส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน

19 พฤศจิกายน 2564

ใบสมัครสําหรับ BOI การส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน ด้วยกิจกรรมใหม่ ๆ เช่น โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พึ่งพา กิจกรรมวิจัยทางคลินิก

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) สูงสุด 8 ปี
ข้อมูลจาก: ฝ่ายการตลาดการลงทุนต่างประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย