​BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai

22 พฤศจิกายน 2564
BOI สนับสนุนให้บริษัทที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งใน SET และ Mai
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงเงินทุน
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้น CIT เพิ่ม 100% สําหรับมูลค่าการลงทุน (ไม่รวมต้นทุนที่ดินและทุนหมุนเวียน)
เงื่อนไขที่สําคัญ
• โครงการที่ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริมการขาย BOI สามารถนําไปใช้เพื่อรับแรงจูงใจแม้ว่าพวกเขาได้เริ่มสร้างรายได้แล้ว หากยังมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) ที่ถูกต้อง
• โครงการที่เสนอต้องอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ mai ก่อนยื่นใบสมัครเพื่อมาตรการจูงใจนี้
ต้องส่งใบสมัครภายในวันทําการสุดท้ายของปี 2022