​Sourcing บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding

24 พฤศจิกายน 2564

Sourcing
บริษัท Dorel ผู้ผลิต Car Seats จาก ประเทศออสเตรเลีย ต้องการหาผู้ผลิตในประเทศ Process Injection Molding

ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง Company Profile
แนะนำบริษัทได้ที่ คุณณชนก กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย
Email: nachanok@boi.go.th   Tel: 02-5538436