​มาตรการเร่งการลงทุน BOI 2021 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

30 พฤศจิกายน 2564

มาตรการเร่งการลงทุน BOI 2021 เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เงื่อนไขที่สําคัญ:
• โครงการที่เสนอจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) 5 ถึง 8 ปี (กลุ่ม A1, A2 และ A3)
• โครงการที่เสนอต้องตระหนักถึงการลงทุนไม่ต่ํากว่า 1 แสนล้านบาท ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบส่งเสริมการลงทุน
• ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในการรับส่งเสริมการลงทุนและการออกใบส่งเสริมการลงทุน
กิจกรรมที่ได้รับการโปรโมทจะได้รับส่วนลด CIT เพิ่ม 50% เป็นเวลา 5 ปี จากการยกเว้น CIT มาตรฐาน
โครงการที่มีคุณสมบัติต้องส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2021 จนถึงวันทํางานสุดท้ายของปี 2021