การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 1/2565 "การตรวจเปิดดำเนินการ" (3 ก.พ.65) ***ผ่านโปรแกรม ZOOM***

27 ธันวาคม 2564

การสัมมนา/ฝึกอบรม (Work shop) ครั้งที่ 1/2565
"การตรวจเปิดดำเนินการ" 

***ผ่านโปรแกรม ZOOM*** 

หัวข้อเรื่อง "การตรวจเปิดดำเนินการ" ครั้งที่ 1/2565
บรรยายโดย วิทยากรเจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐ์กิจการลงทุนภาคที่ 4
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.-16.30 น. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGmp9HLPjXqA7WO2H3Qgscee40o1B3qp2em0jKM-AFPbBQEQ/viewform