มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

27 ธันวาคม 2564

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในมาตรการพิเศษที่ออกมาเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานต่างๆ ในภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการสร้างความพร้อมในการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมและบริการ เช่น การนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต การดำเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรองต่างๆ เพื่อความยั่งยืนในระดับสากล เช่น ISO, GMP, FSC เป็นต้น นับเป็นมาตรการพิเศษของบีโอไอที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยประกอบด้วย 5 มาตรการย่อย คือ 

- มาตรการที่ 1 ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
- มาตรการที่ 2 ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิม 
- มาตรการที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการประหยัดการใช้วัตถุดิบ และพนักงานด้วยการออกแบบทางวิศวกรรม
- มาตรการที่ 4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากลเช่น การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานในระดับสากล เพื่อช่วยให้สินค้าสามารถจำหน่ายในตลาดโลกได้ บีโอไอจึงอยากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขอรับการส่งเสริมฯ ในมาตรการดังกล่าวให้มากขึ้น 
- มาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับกระบวนการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น การนำซอฟต์แวร์เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรของกิจการยกเว้นประเภทกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้ว เช่น กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ Cloud Service และ Data Center เป็นต้น