วันนี้แอดมินขอแนะนำให้นักลงทุนไทยทุกท่านได้รู้จักกับกองหนึ่งของบีโอไอ ที่จะมาเป็นผู้ช่วยทุกท่านค่ะ

04 มกราคม 2565

วันนี้แอดมินขอแนะนำให้นักลงทุนไทยทุกท่านได้รู้จักกับกองหนึ่งของบีโอไอ ที่จะมาเป็นผู้ช่วยทุกท่านค่ะ
“กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนไทยทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอให้มีความพร้อมในทุกด้าน ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่มงานเชื่อมโยงอุตสาหกรรม “สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ซื้อ และผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคม กับผู้ประกอบการไทย”
2. กลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ “สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเป้าหมาย เช่น กลุ่มประเทศ CLMVI กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อแสวงหาแรงงาน วัตถุดิบ ทรัพยากร รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ”