​มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

11 มกราคม 2565

มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565  ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

- ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ. ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
- ไม่อนุญาตให้ขยายเวลา การตอบรับการส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม
- ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในปี 2565
- ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565