บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

19 มกราคม 2565

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ภาคการผลิตต้นน้ำ ครอบคลุมทั้ง Supply Chain

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/sor6_2564_614aa59052632.pdf?fbclid=IwAR1114f70v0F4HsSQBfWSqNHTaJQxI8OQjgKmcb82uc5fqqd9QML0OWCBGs