บีโอไอกระตุ้นลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์

19 มกราคม 2565

บีโอไอกระตุ้นลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์กลางนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์

https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=130868&language=th&fbclid=IwAR2TV09TBAXgMSbcfaMzcFUYZeI_9e0-OZBjaRSxl39B3XOwmNzlWXutoV0