ทำไม “ญี่ปุ่น” ถึงเป็นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ใน “ไทย” ? นอกจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แล้ว ภาครัฐยังให้การสนับสนุนมีนโยบายและกฎเกณฑ์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนในทุกมิติ

28 มกราคม 2565

ทำไม “ญี่ปุ่น” ถึงเป็นแชมป์ลงทุนอันดับ 1 ใน “ไทย” ?
นอกจากประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ที่เป็นข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แล้ว ภาครัฐยังให้การสนับสนุนมีนโยบายและกฎเกณฑ์ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนในทุกมิติ

1. ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรง (FDI) ในไทยสูงสุดเป็นอันดับ 1
2. มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 178 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 จากโครงการลงทุนต่างประเทศทั้งหมด
3. มูลค่าเงินลงทุนรวม 80,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด