มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

28 มกราคม 2565

 มาตรการกระตุ้นการลงทุน ปี 2565
ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=130868&language=th&fbclid=IwAR2m59VhrpavQ6kJgp4kiT1cUXd5vI13Y37Gb4AdEkPiwIVjThQ4RskjLfs