SOURCING บริษัท Daiichi Industrialจากประเทศญี่ปุ่น

08 กุมภาพันธ์ 2565
SOURCING 
บริษัท Daiichi Industrialจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Chiller Machine และ Heat Exchanger Machine by Rubber  ต้องการหาผู้ร่วมทุน หรือตัวแทนจำหน่าย 
* บริษัทที่สนใจสามารถส่ง Company Profile มาได้ที่ คุณสรรค์สรวง กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
E-mail: sansuang@boi.go.th 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-553-8111 ต่อ 8353