บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ

11 กุมภาพันธ์ 2565
บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=130868&language=th&fbclid=IwAR3qSMwWrBc8NtDrjDD9z7bF77vrKHu2LxdLJjqnSSwRXak1yowltIY1Aj0