บีโอไอ ให้ความสำคัญและปรับปรุงเงื่อนไข โดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน

18 กุมภาพันธ์ 2565

บีโอไอ ให้ความสำคัญและปรับปรุงเงื่อนไข โดยเฉพาะในกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทนมาโดยตลอด เพื่อสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างสมดุลและยั่งยืน