บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2565
บีโอไอเพิ่ม 2 พื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นแหล่งรองรับการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมให้แก่ประเทศ​https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=130868&fbclid=IwAR1nDxDHnJn8KIHNVOl27JkaNaXhGbJ9asGHY1VnFVetGQz177N7g7N_Jfw&language=th