บีโอไอขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนอีอีซี

23 กุมภาพันธ์ 2565

 บีโอไอขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนอีอีซี
กิจการเป้าหมาย
1.  กิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 
2.  กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (กิจการหมวด8) 
3.  กิจการที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8