เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

28 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลง 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (Work from Home) บางส่วนและได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลง โดยขอความร่วมมือจากบริษัทในการรับ-ส่ง เอกสาร และการรับคำปรึกษา ดังนี้

1. การยื่นเอกสารสามารถยื่นได้ดังนี้ 
     1.1 ทางไปรษณีย์                1.2 กล่องรับเอกสารหน้าสำนักงาน                 1.3 e-Submission 
2. หนังสือที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทางสำนักงานจะจัดส่งหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้ทางไปรษณีย์ (EMS)
3. บริษัทสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางดังนี้
      3.1 โทรศัพท์                    3.2 อีเมล์
      3.3 ระบบ Zoom / Microsoft Team (กรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม สามารถทำ การนัดหมายเพื่อเข้าพบ และติดต่อผ่านระบบ Zoom)
4. ขอความร่วมมือให้บริษัทตรวจ ATK ก่อนเข้าพบเจ้าหน้าที่ ที่ได้ทำการนัดหมายไว้
5. ขอให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

     **(หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบ ต่อไป)