เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop)

10 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อเรื่อง "วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36" (ภาคเช้า) และ "การจัดการส่วนสูญเสีย/เศษซาก และการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS Online" (ภาคบ่าย) โดยมีเจ้าหน้าที่บีโอไอ และสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) เป็นวิทยากรบรรยาย 
การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมทั้งสิ้น 178 คน