บีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนกลุ่ม “BCG” ในหลากหลายกิจการ

22 มีนาคม 2565

บีโอไอเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุนกลุ่ม “BCG” ในหลากหลายกิจการ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.boi.go.th/upload/content/BOI%20BCG.pdf?fbclid=IwAR2x5xwwfHWuDg0t0myp6moTUsGFwvrzYJ3C76Y7LWMsKwpCpcr20ULxIto