บีโอไอ กับการสนับสนุน Startup

30 มีนาคม 2565

บีโอไอ กับการสนับสนุน Startup 

คุณสมบัติผู้ขอรับการส่งเสริม
1. เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งในไทยไม่เกิน 5 ปี 
2. ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
3. ผ่านการระดมทุนจาก VC และ/หรือ CVC แล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
4. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกัน 
5. ต้องเสนอเงื่อนไขการให้ผลตอบแทนต่อกองทุนเพิ่มขีดฯ องค์กรที่เหมาะสมหรือต่อประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี หุ้น เงินสด สิ่งของ