รัฐบาลได้กำหนดให้ BCG Economy เป็นวาระแห่งชาติ

01 เมษายน 2565

การยกระดับภาคเกษตร ถือเป็นความท้าทายสำหรับประเทศไทยมาโดยตลอด เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลได้กำหนดให้ BCG Economy เป็นวาระแห่งชาติ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญ แก่การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ 
      ที่ผ่านมา บีโอไอ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG โดยเฉพาะภาคเกษตรและอาหาร ครอบคลุมห่วงโซ่การผลิต นับตั้งแต่ปี 2560 - 2564  มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการเหล่านี้รวม 954 โครงการ เงินลงทุน 214,623 ล้านบาท