บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย

18 เมษายน 2565

บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย
*** ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
- ต้องมีการใช้บุคลากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
หรือใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
- ต้องเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกกำหนด (TTM HA System) ในระดับที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงพยาบาลชุมชน