บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

03 พฤษภาคม 2565

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

ดำเนินกิจการตามขอบข่ายการสนับสนุน 5 ด้าน ดังนี้
1 ด้านการพัฒนากิจการเกษตรที่ยั่งยืน
2 ด้านเกษตรและเกษตรแปรรูป
3 ด้านอุตสาหกรรมเบา
4 ด้านท่องเที่ยวชุมชน
5 ด้านบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
-สิทธิประโยชน์
กรณีที่1โครงการที่สิ้นสุดสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว หรือ โครงการที่ไม่ได้รับสิทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่มB)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี 120% ในวงเงินสนับสนุน

กรณีที่2โครงการเดิมที่ยังไม่สิ้นสุดสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ โครงการใหม่ที่ได้รับสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่มA)
เพิ่มวงเงิน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 120% ในวงเงินสนับสนุน
ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565