บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

11 พฤษภาคม 2565

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 

https://www.boi.go.th/upload/content/EV2021.pdf?fbclid=IwAR2BJAIS0pcCCjHsRZdC6jtoVr0YWapThVKIYBYTM4HmafWF6eRFQgZ6d3c