เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 BOI แหลทฉบัง จัดประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ.4 เป็นประธานเปิดการประชุม

13 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565  นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากกับนักลงทุนศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลชักจูงการลงทุนในมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากของบีโอไอ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการขององค์กรท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน โดยมีนางสาวจันจีรา โสะประจิน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย รวมทั้งนางสาวอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ และนายธำรงค์ อัมพรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ร่วมตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการ