วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ.4 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมรัตนชล

15 มิถุนายน 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมรัตนชล

รายละเอียดภายในงาน
- นำเสนอข้อมูลยุทธศาสตร์ของสภาอุตสาหกรรมชลบุรี ปี 2565
- บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี" โดย นายภัครธรณ์ เทียนชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี)
- สภาอุตสาหกรรมชลบุรีชี้แจงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ BCG chonburi ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
ภายในงานผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ได้นำเสนอกิจกรรมของสำนักงาน พร้อมกับเชิญชวนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
- งานสัมนา BOI policy update การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน
- กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทางชลบุรี-ระยอง โดยพานักลงทุนเยี่ยมชมพื้นที่ EECi และ อุตสาหกรรม BCG ต้นแบบ ของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ้ป