ทิศทางของเศรษฐกิจไทย หลังยุคโควิด-19

23 มิถุนายน 2565

ทิศทางของเศรษฐกิจไทย หลังยุคโควิด-19 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการวางอนาคตของประเทศ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป จะต้องอาศัยการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพและการแข่งขันของไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป