บีโอไอต้องการผลักดันไทยให้ก้าวเข้าสู่ Bio Hub ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

18 กรกฎาคม 2565

กิจการนิคมหรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เป็นอีกหนึ่งประเภทกิจการที่บีโอไอต้องการผลักดันไทยให้ก้าวเข้าสู่ Bio Hub ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมเกษตร