บีโอไอ สงขลา กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

19 กรกฎาคม 2565

ศูนย์เศรษฐกิจลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก" ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.00 น.