บีโอไอกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

09 สิงหาคม 2565

บีโอไอกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

1.การประหยัดพลังงาน 
2.การวิจัยและพัฒนาหรือการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
3.การยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ในระดับสากล 
4.การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
5.การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
6.*การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0