บีโอไอกับวีซ่าประเภทใหม่ “Long-Term Resident Visa (LTR)

15 สิงหาคม 2565

บีโอไอกับวีซ่าประเภทใหม่ 
“Long-Term Resident Visa (LTR) 
ภาระกิจสำคัญของบีโอไอ คือเป็นผู้ขับเคลื่อนการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ผ่านการออกวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว "Long-Term Resident Visa" (LTR) 


 สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง
2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ