บีโอไอเปิดประเภทกิจการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนกิจการที่ใช้เทคโนโลยีที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำสูง

29 สิงหาคม 2565

 บีโอไอเปิดประเภทกิจการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วน เพื่อสนับสนุนกิจการที่ใช้เทคโนโลยีที่ต้องการความละเอียดและแม่นยำสูง
1.กิจการผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
2.กิจการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง